ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม ความพร้อมทางการเรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ ได้คุ้นเคยกับสถานที่ รู้จักครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนตลอดจนมีเพื่อนในการเรียนรู้ ช่วยในการปรับตัวในการจัดสรรเวลาการเดินทาง และวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ด้านการอ่านเขียน คิดคำนวณ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้กําหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบูรณาการดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.