การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเข้ารับฟังการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ จากคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยมี นายสมยศ หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศฯ และมีคณะกรรมการนิเทศฯ คือ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นางอัมริสตา แสงงาม ศึกษานิเทศก์ นายธนพล แสงหิรัญ ศึกษานิเทศก์ และ นางอรทัย คํานึง (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) เป็นคณะกรรมการ โดย นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ และ นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นําเสนอการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียน จากนั้นคณะกรรมการนิเทศฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน