รางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น”

คุรุสภา มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายณัฐพล บัวพันธ์ ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจําปี ๒๕๖๔ “ระดับดีเด่น” ประเภทประกบวิชาชีพครู