การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564