การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564