การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักเรียน

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2565 เพื่อเสริงสร้าง ศักยภาพการเป็นผู้นำนักเรียน และให้รู้จักบทบาทหน้าที่ โดยได้รับความรู้จากบุคคลากรครูภายในโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะกรรมการนักเรียน ปี 2563 และ 2564 ศิษย์เก่า อดีคประธานนักเรียน และคณะทำงาน ที่เคยปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียน