ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.2564

เนื่องจากในพื้นที่อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคลัสเตอร์ในหมู่บ้านโกที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ ๑๖ –๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Google Classroom , Line , Facebook ,Zoom และอื่น ๆ งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) ทุกกิจกรรม
๒. ครูและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ต้องดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากพบว่าตนเองหรือครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนด่วน
๓. งดใช้สนาม และบริเวณอาคาร สถานที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น โรงเรียนจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔