ชนะเลิศ เหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี ๒๕๖๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือการประกวดฯ นั้น

การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฎว่า โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป