ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.2564

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจากในพื้นที่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาพักและผ่อนคลายในช่วงของการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อันจะส่งผลต่อสุขภาพนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ดังน

๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Google Classroom , Line , Facebook ,Zoom และอื่น ๆตามตารางที่ปรับเปลี่ยนส าหรับ online เฉพาะกิจ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อนักเรียนได้มีเวลาพักและความผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนในปกครองอย่างใกล้ชิด (หากมีปัญหาหรือ
ข้อสอบถามให้ติดต่อครูที่ปรึกษาในกลุ่ม Line)
๒. ครูและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ต้องด าเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากพบว่าตนเองหรือครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนด่วน
๓. ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น โรงเรียนจะประกาศแจ้งการเปิดเรียนให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔