ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้แรงงานต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับบ้าน ด้วยเหตุนี้มีนักเรียนบางส่วนของโรงเรียนได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเคยไปร่วมทำกิจกรรมงานเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระยะการเฝ้าดูอาการตามมาตรการภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรดังนี้

๑. งดให้นักเรียนมาเรียนแบบ On site ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Google Classroom , Line , Facebook , ใบความรู้ , ใบงาน และอื่น ๆ ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนในปกครองอย่างใกล้ชิด (หากมีปัญหาหรือข้อสอบถามให้ติดต่อครูที่ปรึกษาในกลุ่ม Line)
๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยนัดหมายกับนักเรียนและกำหนดภาระงานให้นักเรียนตามความเหมาะสม และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บริหารทราบตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด
๔. ให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มดีขึ้น โรงเรียนจะประกาศแจ้งการเปิดเรียนให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔