ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทรายมูลวิทยา

วันที่ 2 ก.ค.2654 โรงเรียนส้มพิทยาคม ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทรายมูลวิทยา ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการสฤษดิ์ กำหอม และ คณะครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มา ณ โอกาสนี้