การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา “การกําหนดมาตรฐานการศึกษา”

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา “การกําหนดมาตรฐานการศึกษา” เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 โดยมี นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ให้แนวทางและทิศทางการพัฒนา กําหนดมาตรฐานการศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ นางศิริวรรณ ดาวเรือง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา