การอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19)

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19) ให้กับคณะครูและบุคลากรทุกคนได้เตรียมพร้อมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนที่จะ เปิดทําการเรียนการสอนจริงในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีวิทยากรให้การอบรม คือ นายณัฐพล บัวพันธ์ และนายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสัมป่อยพิทยาคม