โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข