กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมี นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 84 คน เป็นนักเรียนชาย 37 คน นักเรียนหญิง 47 คน และนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 76 คน เป็นนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 51 คน
จากนั้น นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา