แก้ไขประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม – แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามมาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)