สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
ชื่อเรื่องนวัตกรรม
นางวันดี พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบริหารจัดการรูปแบบการบริหารโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยใช้“WANDEE Model”
นายอุดร ปิยะวงษ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายยุทธนา โพธิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษด้านสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วย Google Classroom
นางสุภาวดี ไชยช่วยครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
นางบุญชื่น ดาวเรืองครูชำนาญการพิเศษด้านสื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วย Google Classroom
นางเพียรพรรณ อรรคบุตรครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายณัฐพล บัวพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านสื่อและเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น
นางมณีวรรณ บัวพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยชั้น มัธยมศึกษาปี 3
นายอลงกรณ์ สาระบุตรครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
นางสาวเบญจมาพร บานชื่นครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเขียนสะกดคำ
นางศิริวรรณ ดาวเรืองครูชำนาญการพิเศษด้านสื่อและเทคโนโลยีผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom)รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
นางพิมพ์ชนก รัตนวรรณครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนรายวิชาคฺณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยงครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอธิวัฒน์ อัตตโนครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Food and Health
นางสาวดวงนภา สุพรรณ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวอรอุมา พรหมศรีครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายโกสิทธิ์ ทองคําเจริญครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน “KOSIT Model”
นางนาตยา แสงใสย์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
นางเยาวรัตน์ จิตมั่นครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์ครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC)
นายณัฐพงศ์ เจตินัยครูชำนาญการด้านหลักสูตรเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นางสาววนิดา ศรีสุขครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวดวงเดือน ชนะงามครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 ว33102 เรื่องโครงสร้างโลกการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้ชุดการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายณัฐวุฒิ บาศรีครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้นครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
นางสาวกุลรภัส ปิยะวงษ์ครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการแนะแนวการศึกษา
นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธิ์ครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้เสริมสร้างพื้นฐานค าศัพท์โดยใช้ กิจกรรม Vocab-based Learning
นายลิขสิทธิ์ ชื่นชมครูด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับและความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริประภา แฝงเมืองคุกครูด้านจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5