โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NETและ ติว GAT,PAT ม.6 ปี 2564

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O–NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมีเป้าหมายโครงการมีผลการสอบ O–NET เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผอ.วันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และให้กำลังใจลูกๆนักเรียน ม.6 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NETและ ติว GAT,PAT ม.6 ระหว่างวันที่ 15-26 มีนาคม 2564