นิทรรศการ การแสดงผลงานการจัดทำ Portfolio นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 2 พ.ย.2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานการจัดทำ Portfolio นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ มีครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด จำนวน 50 คน นิทรรศการเป็นการจัดแสดง แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุกคนของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 งานจัดขึ้นตลอดทั้งวันสลับสับเปลี่ยนให้นักเรียนที่ว่างจากการเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำ Portfolio เพื่อพัฒนาการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และเพื่อยืนเข้าศึกต่อในระดับ อุดมศึกษา ต่อไป ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน มา ณ โอกาสนี้