สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับ วัดและชุมชน ตำบลส้มป่อย

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทง จัดขึ้น ณ วัดบ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้นำการแสดงของนักเรียน รำลอยกระทง ในพิธีเปิดอีกด้วย และส่งกระทงเข้าร่วมประกวดกับชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในนามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูบุคลากร ทุกท่านและลูกๆ กรรมการนักเรียน ทุกคน ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดส้มป่อยใหญ่ มา ณ โอกาส นี้ ครับ