ชนะเลิศ อันดับ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับคะแนน 99.5 มีผลประเมินในระดับ AA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28