โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการสร้างค่านิยมเพื่อรณงค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (โตไปไม่โกง)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการสร้างค่านิยมเพื่อรณงค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (โตไปไม่โกง) ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศรีนครลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ