โครงการวัยรุ่นสดใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “วัยรุ่นสดใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย” ขึ้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองในวัยรุ่น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด ตระหนักถึงปัญหาทางเพศ และการแก้ไข การป้องกันปัญหาในยุคปัจจุบัน

  • คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “วัยรุ่นสดใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก! ดาวน์โหลด
  • เกียรติบัตร คลิก! ดาวน์โหลด