ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของสภานศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/ว๔๓๔๔ปกติ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดตามรายชื่อแนบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา