การฝึกภาคที่ตั้งปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเข้ารับการฝึกภาคที่ตั้งปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในศูนย์ฝึกที่ 4 ที่ตั้งศูนย์ฝึก โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563