การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(ออนไลน์) ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(ออนไลน์) ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานถังขยะอัตโนมัติของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประกอบด้วย เด็กชายสิทธิโชติ แก้วพิลา และเด็กชายกันต์พจน์ รุ่งสิทธิธรรม โดยมี อ.มณีวรรณ และ อ.ณัฐพล บัวพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษา