การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอลงกรณ์ สาระบุตร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อ.เมือง จ.ศรึสะเกษ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีผลผลิตทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ