TEP FORUM SISAKET พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 5 เขต อบจ.ศก ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดงาน TEP FORUM SISAKET พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๘ จังหวัด ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนองค์กร ร่วมกับองค์กรสมาชิกภาคีการศึกษาไทย ( Thailand Education Partnership : TEP ) ได้แก่ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษเป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการขับเคลื่อนภาระกิจหลักใน ๓ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และร่วมให้การสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย
๒) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่อง เพื่อให้มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อันส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๓) ด้านการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ การดำเนินงานตั้งแต่ห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้าที่สำคัญ ทั้ง ๓ ด้านดังนี้
๑) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ได้มีการจัดเวทีรับฟังเสียงคนศรีสะเกษต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ การจัดการศึกษาของจังหวัด และได้ร่วมกันยกร่าง “กรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ : SISAKET ASTECS” จากฐานทุนและบริบทของพื้นที่
๒) ด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่อง มีโรงเรียนแกนนำในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ ๑ จำนวน ๔๙ โรงเรียน มีโรงเรียนที่ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning ในระดับดี และดีมาก ๓๗ โรงเรียน มีผู้บริหารที่มีศักยภาพเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ๓๔ คน และครูแกนนำ ที่สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและสามารถเป็นวิทยากรขยายผลได้ จำนวน ๓๒ คน และครูแกนนำที่จัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี ๙๗ คน มีโรงเรียนที่พร้อมเป็นแกนน าขยายผลได้ ๑๕ โรงเรียน
๓) ด้านการศึกษาวิจัยจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับทีดีอาร์ไอ ได้รวบรวมข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีระดมสมอง จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอ านวยการพื้นที่นวัตกรรม ๓ ประเด็นหลัก คือ ด้านบุคลากร ในส่วนการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร รวมทั้งเกณฑ์พิจารณาวิทยะฐานะ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อิสระตรงกับเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้สามารถซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้นอกรายการบัญชีของกระทรวงฯ ได้