พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการเรียนของนักเรียนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) โดย พ.ต.ต.สมเกีตรติ น้อยแนม สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และคณะครู ร่วมพิธีฯ รับมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงต่อตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร D.A.R.E มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม และการปฏิญาณตนของนักเรียนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะ เป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในมิติด้านการป้องกันยาเสพติดโดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 (อุบลราชธานี) ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจึงได้จัดครูตำรวจแดร์เข้าไปสอนให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการรู้จักปฎิเสธยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และจัดให้มีตำรวจประสานการทำงานกับครูในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังในสถานศึกษา ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จผลและลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้