รางวัลชนะเลิศ การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563