ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ #โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ผลการประกวด OBEC Awards ระดับชาติ

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศเหรียญทอง ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายเสกสรรค์ ยุภาศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
นายอลงกรณ์ สาระบุตร โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศเหรียญทอง ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาววนิดา ศรีสุข โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศเหรียญเงิน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร