นิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ดังนั้นโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ(๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

คำสั่ง นิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ใส่ความเห็น