โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรคะแนน O-Net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรคะแนน O-Net สูงกว่าระดับประเทศ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

1.โล่รางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

2. เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

3. เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

4. เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

5. เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ