การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Digital Platform

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคโคโรนา (Covid-19) ช่วงทดลองสอน 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
1. นักเรียนศึกษาการเข้าชั้นเรียนจาก รายละเอียดในการดำเนินการ
2. ให้เรียนกรอกแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์
3. ให้นักเรียนติดต่อเข้ากลุ่ม Facebook หรือ กลุ่ม Line ที่คุณครูประจำชั้นและคุณครูประจำวิชากำหนด เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
4. ผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนในความดูแลของท่าน สามารถศึกษาแนวทางได้จาก รายละเอียดการดำเนินการ  คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
5. ครูจะคอยกำกับติดตาม พัฒนาการ ความก้าวหน้าของนักเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น google site , google classroom , โปรแกรม ประชุมออนไลน์ zoom, google meet หรือช่องทางที่นัดหมายกันกับนักเรียน

++++++++++++นักเรียนสามารถแจ้งปัญหาการเข้าชั้นเรียนได้โดยตรงที่คุณครูประจำชั้น หรือ คุณครูประจำวิชาได้ทุกท่าน+++++++++++++

คลิ๊กที่นี่ : รายละเอียดการดำเนินการ

ใส่ความเห็น