ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม – เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส COVID-19 และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมด่วนที่สุด18 มีนาคม 2563ผู้อำนวยการโรงเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัส COVID-19 และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น