การประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น