การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดย นางสาววนิดา ศรีสุข

2562การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมม.4นางสาววนิดา สรีสุข

ใส่ความเห็น