การวิจัยและประเมินโครงการ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (One Class One Product) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดย นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนายการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม