แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน