รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับราวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566