สรุปผลการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
ชื่อนวัตกรรม
นางวันดี พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบริหารจัดการรูปแบบการบริหารโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยใช้“WANDEE Model”
นายณัฐวุฒิ หารไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบริหารจัดการ4P – CR Model การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
นางสุภาวดี ไชยช่วยครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
นายณัฐพงศ์ เจตินัยครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้นครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
นายณัฐวุฒิ บาศรีครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายลิขสิทธิ์ ชื่นชมครูด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการหาดีเทอร์มิแนนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ดีเทอร์มิแนนต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางนาตยา แสงใสย์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
นางสาวชุติกาญจน์ เพิ่มทรัพย์ครูด้านจัดการเรียนรู้ชุดพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ Sight Words
นางสาวพิรัชย์ธินี สรสิทธ์ิครูด้านจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning: PBL)
นายอธิวัฒน์ อัตตโนครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Describe Things, Places and People
นางธีราพรรณ สุตะพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําคัญภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางเพียรพรรณ อรรคบุตรครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเบญจมาพร บานชื่นครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเขียนสะกดคํา
นายอลงกรณ์ สาระบุตรครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน“โครงการต้นกล้าแข็งแรง”
นางมณีวรรณ บัวพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวภัคค์สิริ พีรธนัสวงศ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้เทคนิคโพลยา
นางสาววนิดา ศรีสุขครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน “KOSIT Model”
นายณัฐพล บัวพันธ์ครูชำนาญการพิเศษด้านสื่อและเทคโนโลยีเครื่องฉายภาพทึบแสงอเนกประสงค์
นางศิริวรรณ ดาวเรืองครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom)รายวิชา ชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
นางสาวอรอุมา พรหมศรีครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางเยาวรัตน์ จิตมั่นครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางบุญชื่น ดาวเรืองครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายยุทธนา โพธิวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Google Classroom
นางสาวกุลรภัส ปิยะวงษ์ครูชำนาญการด้านจัดการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอุดร ปิยะวงษ์ครูชำนาญการพิเศษด้านจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังคมวิถีใหม่
นางสาวอรวรรณ ศรีระษาครูอัตราจ้างด้านจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายธีรพงศ์ กรดเสือครูอัตราจ้างด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติขิมเบื้องต้น รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวสุธีรานันท์ ดาวเรืองครูอัตราจ้างด้านจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
นางสาวจิรารัตน์ โพธิวัฒน์ครูอัตราจ้างด้านจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5