ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 บัดนี้โรงเรียนได้ดําเนินการ สอบและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ดังรายชื่อแนบท้าย ประกาศนี้
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศ ปฏิบัติ ดังนี้

  1. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ 22 มีนาคม 2566
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 08.30 – 11.00 น.
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 08.30 – 11.00 น.
  2. ส่งเอกสารหลักฐาน และเตรียมค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวตามรายละเอียดที่โรงเรียนได้แจ้งไว้
    ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน