โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขาพระวิหาร-ภูจองนายอย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยการนําของนายณัฐพล บัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นําคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ รักษ์และห่วงแหนทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เกิดทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา และสามารถนํามาปรับใช้ในการเรียนและการดํารง ชีวิต ……ได้รับเกียรติจากนางวันดี พรหมมา ผู้อํานวยการโรงเรียน และนายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นประธานและ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดค่าย….พร้อมมอบขวัญและกําลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้