การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นางสาวศรีสง่า แถวปัดถา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และ นางสาวจิราพร พรมดี ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม มีครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมขอขอบคุณคณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้