ขอแสดงความยินดีกับ นางวันดี พรหมมา ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลับราชภัฎเชียงราย