คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทชนิดกีฬาเอ็กซ์ตรีม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ”