โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธี และได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Google meet วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม