โรงเรียนรับการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นำโดย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานสหวิทยาเขตหลักเมือง นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้บริหารสหวิทยาเขตหลักเมืองและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยมี นายอุดร ปิยะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลต่างๆ ในการรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนกยูง โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม