โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไว้กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)