รายงานการใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น วิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นายณัฐพล บัวพันธ์